ST东电(000585)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:1996-12-31    公告日期:    变动原因:来源历史数据
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 东北输变电设备集团公司 450520000 51.5841 0 0
2 香港中央结算(代理人)有限公司 255744000 29.2824 0 0
3 工行沈阳市信托投资公司 7100000 0.8129 0 0
4 深圳蛇口工业区 4970000 0.5691 0 0
5 深圳中达软件开发公司 3550000 0.4065 0 0
6 华南冷藏(深圳)有限公司 1420000 0.1626 0 0
7 陕西秦建科技投资公司 1420000 0.1626 0 0
8 深圳蛇口中东发展公司 1065000 0.1219 0 0
9 深圳宝安坑经发展公司 710000 0.0813 0 0
10 中国水力电力沈阳物资公司 710000 0.0813 0 0