ST东电(000585)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2002-06-30    公告日期:2002-08-28    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 香港中央结算(代理人)有限公司 255239998 29.2247 0 0
2 沈阳东北电控股有限公司 230000000 26.3348 0 0
3 东北输变电设备集团公司 114000000 13.0529 114000000 114000000
4 沈阳新泰盛达设备有限公司 36520000 4.1815 0 0
5 上海荣福室内装潢有限公司 10980000 1.2572 0 0
6 上海昆凌工贸有限公司 8020000 0.9183 0 0
7 工行沈阳市信托投资公司 7100000 0.8129 0 0
8 上海致真投资咨询有限公司 5530000 0.6332 0 0
9 深圳蛇口工业区 4970000 0.5691 0 0
10 上海康荣科技发展有限公司 4000000 0.4580 0 0