ST东电(000585)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2003-06-30    公告日期:2003-08-16    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 香港中央结算(代理人)有限公司 257950000 29.5350 0 0
2 新东北电气投资有限公司 230000000 26.3348 0 0
3 上海宝裕房地产投资咨询有限公司 53000000 6.0684 0 0
4 沈阳新泰盛达设备有限公司 36520000 4.1815 0 0
5 上海昆凌工贸有限公司 13343000 1.5278 0 0
6 上海鑫垄置业有限公司 12580000 1.4404 0 0
7 上海荣福室内装潢有限公司 10980000 1.2572 0 0
8 沈阳市利达建筑工程有限公司 10000000 1.1450 0 0
9 上海鑫坚房地产经纪有限公司 8000000 0.9160 0 0
10 工行沈阳市信托投资公司 7100000 0.8129 0 0