ST东电(000585)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2011-06-30    公告日期:2011-08-15    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 香港中央结算(代理人)有限公司 247655998 28.3600
2 新东北电气投资有限公司 210110068 24.0600 110000000 110000000
3 深圳中达软件开发公司 3550000 0.4100 0 0
4 山西信托有限责任公司-信远资金信托 3450000 0.4000 0 0
5 胡立 2156160 0.2500 0 0
6 张小平 2077200 0.2400 0 0
7 张俐 1861865 0.2100 0 0
8 黄健 1689800 0.1900 0 0
9 陕西秦建科技投资公司 1420000 0.1600 0 0
10 王秋生 1359500 0.1600 0 0