*ST斯太(000760)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:1997-06-30    公告日期:    变动原因:来源历史数据
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北省公安县国有资产管理局 21650000 40.2416 0 0
2 公安县经济开发投资公司 6082000 11.3048 0 0
3 铁道部物资总公司武汉公司 2000000 3.7175 0 0
4 武汉汽车工业公司 1380000 2.5651 0 0
5 亚星集团扬州客车厂 538000 1.0000 0 0
6 陈波 246500 0.4582 0 0
7 邹欢喜 245000 0.4554 0 0
8 王登梅 235000 0.4368 0 0
9 汪占元 210000 0.3903 0 0
10 齐德安 112880 0.2098 0 0