*ST斯太(000760)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:1998-06-30    公告日期:    变动原因:来源历史数据
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 公安县国有资产管理局 38970000 40.2416 0 0
2 湖北公安县经济开发投资公司 10947600 11.3048 0 0
3 中国铁路物资武汉公司 3600000 3.7175 0 0
4 武汉汽车工业公司 2484000 2.5651 0 0
5 江苏亚星客车集团有限公司 968400 1.0000 0 0
6 普陀朱家尖开发有限公司 723102 0.7467 0 0
7 天津农业银行天津市信托投资公司 485000 0.5008 0 0
8 朱强 480300 0.4960 0 0
9 于娟 480000 0.4957 0 0
10 宁波证券有限责任公司第二营业部 479238 0.4949 0 0