*ST斯太(000760)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2003-03-07    公告日期:2003-03-07    变动原因:股权转让
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 嘉利恒德公司 24491300 22.4028 0 0
2 公安经济开发 10947600 10.0141 0 0
3 坦博投资公司 8558517 7.8287 0 0
4 北京颐和丰业 4986000 4.5608 0 0
5 公安振华物贸 4962200 4.5391 0 0