*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2000-04-04    公告日期:    变动原因:来源历史数据
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 92160000 69.8182 0 0
2 仙桃市财务开发公司 9600000 7.2727 0 0
3 湖北省纺织品公司 2400000 1.8182 0 0
4 武汉天晓置业有限责任公司 1200000 0.9091 0 0
5 广东鹤山市健美针织厂 240000 0.1818 0 0
6 梅翠萍 28800 0.0218 0 0
7 叶金堂 24000 0.0182 0 0
8 杜满高 19200 0.0145 0 0
9 李三元 19200 0.0145 0 0
10 贺玉珍 19200 0.0145 0 0