*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2000-04-27    公告日期:    变动原因:来源历史数据
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 92160000 49.2834 0 0
2 仙桃市财务开发公司 9600000 5.1337 0 0
3 湖北省纺织品公司 2400000 1.2834 0 0
4 武汉天晓置业有限责任公司 1200000 0.6417 0 0
5 基金兴和 653400 0.3494 0 0
6 基金汉兴 653400 0.3494 0 0
7 基金天元 653400 0.3494 0 0
8 基金普丰 653400 0.3494 0 0
9 基金景福 653400 0.3494 0 0
10 基金裕隆 653400 0.3494 0 0