*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2000-12-31    公告日期:    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 92160000 49.2834 0 0
2 仙桃市财务开发公司 9600000 5.1337 0 0
3 湖北省纺织品公司 2400000 1.2834 0 0
4 仙桃市彩凤实业公司 1200000 0.6417 0 0
5 景宏证券投资基金 630200 0.3370 0 0
6 景福证券投资基金 364400 0.1949 0 0
7 宁波民安实业投资有限公司 355466 0.1901 0 0
8 张荣江 343000 0.1834 0 0
9 普丰证券投资基金 334358 0.1788 0 0
10 裕隆证券投资基金 326700 0.1747 0 0