*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2001-06-30    公告日期:    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 92160000 49.2834 0 0
2 仙桃市财务开发公司 8100000 4.3316 0 0
3 仙桃市彩凤实业公司 2700000 1.4439 0 0
4 湖北省纺织品公司 2400000 1.2834 0 0
5 景宏证券投资基金 496321 0.2654 0 0
6 东方证券有限责任公司 425700 0.2276 0 0
7 宁波民安实业投资有限公司 350000 0.1872 0 0
8 普丰证券投资基金 332958 0.1781 0 0
9 张荣江 280000 0.1497 0 0
10 高琨 253125 0.1354 0 0