*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2001-12-31    公告日期:2002-04-10    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 92160000 49.2834 0 0
2 仙桃市财务开发公司 8100000 4.3316 0 0
3 仙桃市彩凤实业公司 2700000 1.4439 0 0
4 湖北省纺织品公司 2400000 1.2834 2400000 2400000
5 东方证券有限责任公司长阳路证券交易营业部 425700 0.2276 0 0
6 宁波民安实业投资有限公司 390000 0.2086 0 0
7 景宏证券投资基金 300000 0.1604 0 0
8 上海证券有限责任公司 278421 0.1489 0 0
9 高琨 253125 0.1354 0 0
10 杨晓根 248900 0.1331 0 0