*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2002-12-31    公告日期:2003-04-04    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 92160000 49.2834 0 0
2 仙桃市彩凤实业公司 5700000 3.0481 0 0
3 仙桃市财务开发公司 5100000 2.7273 0 0
4 湖北省纺织品公司 2400000 1.2834 0 0
5 东方证券有限责任公司 612600 0.3276 0 0
6 宁波民安实业有限公司 390800 0.2090 0 0
7 鹤山市健美针棉织造总厂 240000 0.1283 0 0
8 王定亚 166500 0.0890 0 0
9 夏芳芳 164500 0.0880 0 0
10 普丰证券投资基金 163300 0.0873 0 0