*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2003-06-30    公告日期:2003-08-20    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 92160000 49.2834 0 0
2 仙桃市彩凤实业公司 5700000 3.0481 0 0
3 仙桃市财务开发公司 5100000 2.7273 0 0
4 湖北省纺织品公司 2400000 1.2834 0 0
5 鹤山市健美针棉织造总厂 240000 0.1283 0 0
6 于萍 163400 0.0874 0 0
7 蓝友胜 148294 0.0793 0 0
8 唐古成 118400 0.0633 0 0
9 郭柏元 117000 0.0626 0 0
10 黄爱英 115900 0.0620 0 0