*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2003-12-31    公告日期:2004-04-16    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 92160000 49.2834 0 0
2 仙桃市彩凤实业公司 5700000 3.0481 0 0
3 仙桃市财务开发公司 5100000 2.7273 0 0
4 湖北省纺织品公司 2400000 1.2834 0 0
5 鹤山市健美针棉织造总厂 240000 0.1283 0 0
6 何家瑜 154710 0.0827 0 0
7 刘绍海 135000 0.0722 0 0
8 高康克 131300 0.0702 0 0
9 唐古成 116000 0.0620 0 0
10 黄爱英 115900 0.0620 0 0