*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2005-06-30    公告日期:2005-08-12    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 92160000 49.2834 26000000 26000000
2 仙桃市彩凤实业公司 5700000 3.0481 0 0
3 仙桃市财务开发公司 5100000 2.7273 0 0
4 湖北省纺织品公司 2400000 1.2834 2400000 2400000
5 黄联群 972800 0.5202 0 0
6 桑国诚 517000 0.2765 0 0
7 王远琴 308364 0.1649 0 0
8 刘志文 258600 0.1383 0 0
9 鹤山市健美针棉织造总厂 240000 0.1283 240000 240000
10 梁军 238200 0.1274 0 0