*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2006-06-30    公告日期:2006-08-18    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 65929846 35.2566 26000000 26000000
2 仙桃市彩凤实业公司 4077692 2.1806 0 0
3 仙桃市财务开发公司 3648462 1.9510 0 0
4 湖北省纺织品公司 2400000 1.2834 2400000 2400000
5 黄联群 1323008 0.7075 0 0
6 翁祖斌 824700 0.4410 0 0
7 桑国诚 703120 0.3760 0 0
8 杨泽松 692180 0.3701 0 0
9 上海际亿物资有限公司 532424 0.2847 0 0
10 杨东升 391000 0.2091 0 0