*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2006-12-31    公告日期:2007-04-30    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 85708800 35.2566 33800000 33800000
2 仙桃市彩凤实业公司 5301000 2.1806 0 0
3 仙桃市财务开发公司 4743000 1.9510 0 0
4 湖北省纺织品公司 3120000 1.2834 3120000 3120000
5 黄联群 1719910 0.7075 0 0
6 章华 1319448 0.5428 0 0
7 陈建国 996000 0.4097 0 0
8 桑国诚 914056 0.3760 0 0
9 杨泽松 757000 0.3114 0 0
10 李顺专 461200 0.1897 0 0