*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2007-06-30    公告日期:2007-08-16    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 85708800 35.2566 42850000 42850000
2 黎朋 1158300 0.4765 0 0
3 深圳市中保信财顾问有限公司 1100052 0.4525 0 0
4 王春利 1065282 0.4382 0 0
5 黄雪华 1010000 0.4155 0 0
6 谢月笑 983038 0.4044 0 0
7 江苏国星投资有限公司 850000 0.3497 0 0
8 杨达长 806100 0.3316 0 0
9 张少旺 800000 0.3291 0 0
10 顾乐波 721300 0.2967 0 0