*ST高升(000971)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2009-06-30    公告日期:2009-08-22    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 72687000 29.9000 33800000 33800000
2 仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心 13021800 5.3600 0 0
3 杜善国 1827580 0.7500
4 谢慧明 1302400 0.5400
5 三亚川海实业有限公司 1240000 0.5100
6 康宝华 891258 0.3700
7 李宏庆 869809 0.3600
8 黄晓玲 782400 0.3200
9 李佳 690000 0.2800
10 牛莉 690000 0.2800