*ST北讯(002359)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2010-06-30    公告日期:2010-08-18    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 齐星集团有限公司 26251558 24.0800 0 0
2 吕清明 15418089 14.1500 0 0
3 山东齐星创业投资有限公司 5147377 4.7200 0 0
4 赵长水 4032131 3.7000 0 0
5 周传升 3668399 3.3700 0 0
6 万照德 3496760 3.2100 0 0
7 刘中山 3260002 2.9900 0 0
8 吕清军 3067825 2.8100 0 0
9 滨州市创业发展投资有限公司 2573689 2.3600 0 0
10 赵佃荣 1286806 1.1800 0 0