*ST北讯(002359)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2013-06-30    公告日期:2013-08-23    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 齐星集团有限公司 45777337 21.9700 12000000 12000000
2 吕清明 23127134 11.1000
3 青岛渤海和合创业投资有限公司 15000000 7.2000
4 天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业(有限合伙) 15000000 7.2000
5 山东齐星创业投资有限公司 7721066 3.7000
6 赵长水 6048197 2.9000
7 邢云庆 6000000 2.8800 6000000 6000000
8 周传升 5002598 2.4000
9 滨州市创业发展投资有限公司 3608356 1.7300
10 吕清军 3401738 1.6300