ST中南(002445)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2010-06-22    公告日期:2010-06-22    变动原因:来自招股说明书
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 江阴中南投资有限公司 69000000 75.0000
2 Toe Teow Heng 23000000 25.0000