ST中南(002445)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2012-06-30    公告日期:2012-08-25    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 江阴中南投资有限公司 141450000 56.1000 141450000 141450000
2 TOE TEOW HENG 21950000 8.7100 0 0
3 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 10073142 3.9900 0 0
4 中诚信托有限责任公司-2008年中诚信托字FT第055号 2184414 0.8700 0 0
5 华泰证券股份有限公司 653346 0.2600 0 0
6 金伟 600000 0.2400 0 0
7 兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托 589100 0.2300 0 0
8 金燕萍 500000 0.2000 0 0
9 吴庆丰 500000 0.2000 0 0
10 高立新 500000 0.2000 0 0