ST中南(002445)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2013-09-30    公告日期:2013-10-26    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 江阴中南投资有限公司 141450000 56.1000 141450000 141450000
2 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 3561683 1.4100 0 0
3 任烨凯 2400046 0.9500 0 0
4 陈满珍 2070000 0.8200 0 0
5 蒋永兴 1885665 0.7500 0 0
6 金伟 1801800 0.7100 0 0
7 李卓 1300001 0.5200 0 0
8 康健 1267700 0.5000 0 0
9 黄雪梅 1250000 0.5000 0 0
10 李继军 1229198 0.4900 0 0