ST中南(002445)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2016-03-31    公告日期:2016-04-22    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 江阴中南重工集团有限公司 242869000 32.8700
2 中植资本管理有限公司 94434748 12.7800
3 王辉 67048722 9.0800
4 常州京控资本管理有限公司 40756824 5.5200
5 北京嘉诚资本投资管理有限公司 12035544 1.6300
6 中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金 11552685 1.5600
7 全国社保基金一零一组合 8826685 1.1900
8 周莹 8020830 1.0900
9 全国社保基金一一零组合 5998622 0.8100
10 中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金 5608806 0.7600