ST椰岛(600238)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2002-06-30    公告日期:2002-08-12    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 海口市国有资产经营有限公司 46390000 27.9458 0 0
2 贵阳神采广告有限公司 7600000 4.5783 0 0
3 上海新理益投资管理有限公司 6744600 4.0630 0 0
4 海口金利隆实业公司 5879900 3.5421 0 0
5 海南金椰城工艺陶瓷有限公司 3000000 1.8072 0 0
6 海南华侨投资股份有限公司 2500000 1.5060 2500000 2500000
7 海口市社会保障局 1800000 1.0843 0 0
8 上海丰德发展企业有限公司 1543800 0.9300 0 0
9 深圳市慧能(集团)有限公司 1500000 0.9036 0 0
10 新海达公司 1400000 0.8434 0 0