ST椰岛(600238)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-04-25    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 北京东方君盛投资管理有限公司 93410473 20.8400 93410000 93410000
2 海口市国有资产经营有限公司 78737632 17.5700
3 汪越 4962458 1.1100
4 东吴证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 4400000 0.9800
5 张荣翰 4292000 0.9600
6 舒云川 3999725 0.8900
7 王瑞 2680000 0.6000
8 阳志勇 2650000 0.5900
9 费同庆 2606125 0.5800
10 姚伟香 2303117 0.5100