ST椰岛(600238)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2018-06-30    公告日期:2018-08-17    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 北京东方君盛投资管理有限公司 93410473 20.8400 93410473 93410473
2 海口市国有资产经营有限公司 78737632 17.5700
3 吴娟玲 8223432 1.8300
4 许尚龙 7950450 1.7700
5 高勇 6398574 1.4300
6 曲锋 4700000 1.0500
7 邓亚平 4499971 1.0000
8 杨雪玲 4033944 0.9000
9 马盛风 3990000 0.8900
10 刘芳桂 3902200 0.8700