ST椰岛(600238)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2018-09-30    公告日期:2018-10-30    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 北京东方君盛投资管理有限公司 93410473 20.8400 93410473 93410473
2 海口市国有资产经营有限公司 78737632 17.5700
3 许尚龙 7948950 1.7700
4 吴娟玲 7823382 1.7500
5 肖丽雯 7417770 1.6600
6 高勇 6398574 1.4300
7 徐华刚 5947929 1.3300
8 邓亚平 5538871 1.2400 5538871 5538871
9 曲锋 5517004 1.2300 5517004 5517004
10 杨雪玲 5026444 1.1200