ST南化(600301)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2019-06-30    公告日期:2019-08-02    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 南宁化工集团有限公司 75248058 32.0000
2 南宁产业投资集团有限责任公司 4462509 1.9000
3 孙伟 3888801 1.6500
4 柴徐华 2970001 1.2600
5 陆健 2676900 1.1400
6 许静波 2291700 0.9700
7 蓝歆旻 2178800 0.9300
8 陈林妹 2133500 0.9100
9 傅瑞长 2045544 0.8700
10 陈晔 1500000 0.6400