*ST富控(600634)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2019-06-30    公告日期:2019-08-27    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 上海富控文化传媒有限公司 157876590 27.4200 157876590 157876590
2 颜静刚 31825000 5.5300 31825000 31825000
3 中融国际信托有限公司-中融-证赢179号证券投资集合资金信托计划 20023285 3.4800 0 0
4 秦玉全 4520000 0.7900 0 0
5 杨楠 2756200 0.4800 0 0
6 赵永伟 2697200 0.4700 0 0
7 黎璇如 2670700 0.4600 0 0
8 陈西强 2481401 0.4300 0 0
9 吕彦东 2384286 0.4100 2384286 2384286
10 张俊坤 2145900 0.3700 0 0