*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:1996-12-31    公告日期:    变动原因:来源历史数据
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门加有资产投资公司 219809100 73.3653 0 0
2 庄建闽 1000000 0.3338 0 0
3 许金宝 941260 0.3142 0 0
4 大鹏证券 932326 0.3112 0 0
5 证大富岛 926571 0.3093 0 0
6 陈仁 500000 0.1669 0 0
7 国泰天证 500000 0.1669 0 0
8 刘溥 409751 0.1368 0 0
9 沪财金山 244425 0.0816 0 0
10 许道香 241831 0.0807 0 0