*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:1997-06-30    公告日期:    变动原因:来源历史数据
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门国有资产投资公司(国家持股) 219809100 73.3653 0 0
2 戴德芳 738742 0.2466 0 0
3 大鹏证券 658203 0.2197 0 0
4 王建华 402970 0.1345 0 0
5 夏代成 225000 0.0751 0 0
6 吴小华 213100 0.0711 0 0
7 罗玉君 210986 0.0704 0 0
8 彭代全 205000 0.0684 0 0
9 谢万光 200000 0.0668 0 0
10 李兴强 200000 0.0668 0 0