*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:1997-12-31    公告日期:    变动原因:来源历史数据
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门市国有资产投资公司 219809100 73.3653 0 0
2 戴德芳 737700 0.2462 0 0
3 潘香治 297100 0.0992 0 0
4 李瑞真 286300 0.0956 0 0
5 黄泉 265300 0.0885 0 0
6 黄蛟龙 242100 0.0808 0 0
7 彭近治 233900 0.0781 0 0
8 白志贤 215000 0.0718 0 0
9 黄超群 210300 0.0702 0 0
10 王六齐 210000 0.0701 0 0