*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:1998-06-30    公告日期:    变动原因:来源历史数据
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门市国有资产投资公司 219809100 73.3653 0 0
2 中科成证 1000000 0.3338 0 0
3 胡锦丽 693200 0.2314 0 0
4 陈瑞芝 571900 0.1909 0 0
5 李瑞真 395200 0.1319 0 0
6 孙华强 335000 0.1118 0 0
7 王华文 323000 0.1078 0 0
8 潘学辉 315100 0.1052 0 0
9 王明珍 313000 0.1045 0 0
10 杨静 307300 0.1026 0 0