*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:1998-12-31    公告日期:    变动原因:来源历史数据
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门市国有资产投资公司 219809100 73.3653 0 0
2 中科成证 1000003 0.3338 0 0
3 郭苹 265822 0.0887 0 0
4 钟汇洪 210000 0.0701 0 0
5 苏商中心 180000 0.0601 0 0
6 陈蔼经 160000 0.0534 0 0
7 林淑芳 156500 0.0522 0 0
8 林丽香 150000 0.0501 0 0
9 王爱明 135288 0.0452 0 0
10 吴敏杰 130700 0.0436 0 0