*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:1999-08-27    公告日期:1999-08-27    变动原因:股权转让
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦工集团有限公司 219809100 73.3653 0 0
2 王登三 506593 0.1691 0 0
3 姚金金 449137 0.1499 0 0
4 陈育文 400000 0.1335 0 0
5 林宜群 320000 0.1068 0 0
6 喻红梅 283138 0.0945 0 0
7 郭苹 265822 0.0887 0 0
8 保荣工贸 240000 0.0801 0 0
9 万齐 231597 0.0773 0 0