*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:1999-12-31    公告日期:    变动原因:来源历史数据
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门厦工集团有限公司 219809100 73.3653 0 0
2 王登山 504770 0.1685 0 0
3 姚金金 449137 0.1499 0 0
4 陈育文 380000 0.1268 0 0
5 朱万兵 210375 0.0702 0 0
6 保荣工贸 210000 0.0701 0 0
7 何进平 207000 0.0691 0 0
8 王玉洁 200000 0.0668 0 0
9 王建中 183870 0.0614 0 0
10 韬盛实业 181800 0.0607 0 0