*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2000-06-30    公告日期:    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门厦工集团 219809100 73.3653 0 0
2 柯新华 390000 0.1302 0 0
3 胡冬蕾 275593 0.0920 0 0
4 陈大勇 235000 0.0784 0 0
5 林珍珍 195400 0.0652 0 0
6 刘泽萍 184949 0.0617 0 0
7 兴和基金 175068 0.0584 0 0
8 陈锦汉 160000 0.0534 0 0
9 林淑芳 156500 0.0522 0 0
10 刘泽猛 150000 0.0501 0 0