*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2000-12-31    公告日期:    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门厦工集团 219809100 73.3653 0 0
2 叶淑玉 235000 0.0784 0 0
3 李小莉 229400 0.0766 0 0
4 幺恩远 220000 0.0734 0 0
5 张桂芳 206000 0.0688 0 0
6 徐亚芬 186312 0.0622 0 0
7 兴和基金 169218 0.0565 0 0
8 余绍展 158573 0.0529 0 0
9 王小平 153500 0.0512 0 0
10 范锦辉 148000 0.0494 0 0