*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2001-06-30    公告日期:    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门厦工集团 219809100 73.3653 0 0
2 闽发证券 400000 0.1335 0 0
3 唐麦赛得 230000 0.0768 0 0
4 李暖 192800 0.0644 0 0
5 孙占晓 190205 0.0635 0 0
6 饶为友 187500 0.0626 0 0
7 焦挺 155000 0.0517 0 0
8 周绍彬 149846 0.0500 0 0
9 谢力 130042 0.0434 0 0
10 张宇飞 126800 0.0423 0 0