*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2001-12-31    公告日期:2002-04-10    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门厦工集团 219809100 73.3653 0 0
2 唐麦赛得 230000 0.0768 0 0
3 蒋志忠 224200 0.0748 0 0
4 王婷秋 210012 0.0701 0 0
5 投资信托 207100 0.0691 0 0
6 饶为友 187500 0.0626 0 0
7 兴和基金 173471 0.0579 0 0
8 张雁 171450 0.0572 0 0
9 薛玫 170710 0.0570 0 0
10 薛平 147700 0.0493 0 0