*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2002-03-31    公告日期:2002-04-24    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门厦工集团 219809100 73.3653 0 0
2 唐麦赛得 230000 0.0768 0 0
3 蒋志忠 224200 0.0748 0 0
4 王婷秋 210012 0.0701 0 0
5 投资信托 207100 0.0691 0 0
6 安厦投资 138200 0.0461 0 0
7 谢力 130042 0.0434 0 0
8 戚丽英 124067 0.0414 0 0
9 廖燕珍 119500 0.0399 0 0
10 孙玉美 116900 0.0390 0 0