*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2002-06-30    公告日期:2002-07-26    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门厦工集团有限公司 329713650 73.3653 0 0
2 彭茂祥 460000 0.1024 0 0
3 鹏华成长基金 442000 0.0984 0 0
4 李容飞 362955 0.0808 0 0
5 唐麦赛得 345000 0.0768 0 0
6 投资信托 310650 0.0691 0 0
7 苏丽芳 260570 0.0580 0 0
8 王大芬 214400 0.0477 0 0
9 李德胜 200000 0.0445 0 0
10 谢力 195063 0.0434 0 0