*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2002-12-31    公告日期:2003-03-20    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门厦工集团有限公司 329713650 73.3653 0 0
2 科瑞证券投资基金 2450133 0.5452 0 0
3 鹏华行业成长证券投资基金 385816 0.0858 0 0
4 唐麦赛得 345000 0.0768 0 0
5 谢力 195063 0.0434 0 0
6 陈朝卿 186400 0.0415 0 0
7 顾娟 182250 0.0406 0 0
8 张福宝 175400 0.0390 0 0
9 杨洪飞 157200 0.0350 0 0
10 袁春霞 155400 0.0346 0 0