*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2003-06-30    公告日期:2003-08-07    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门厦工集团有限公司 329713650 73.3653 0 0
2 鹏华行业成长证券投资基金 3574466 0.7954 0 0
3 裕阳证券投资基金 2517088 0.5601 0 0
4 华安创新证券投资基金 2500310 0.5563 0 0
5 科瑞证券投资基金 2450133 0.5452 0 0
6 吴芬芳 483900 0.1077 0 0
7 安久证券投资基金 450000 0.1001 0 0
8 久嘉证券投资基金 353498 0.0787 0 0
9 唐麦赛得 345000 0.0768 0 0
10 陈军 278000 0.0619 0 0