*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2003-12-31    公告日期:2004-02-13    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门厦工集团有限公司 329713650 73.3653 0 0
2 鹏华行业成长证券投资基金 3345616 0.7444 0 0
3 陈苏仔 606545 0.1350 0 0
4 唐麦赛得 345100 0.0768 0 0
5 张福宝 205000 0.0456 0 0
6 兴和证券投资基金 201400 0.0448 0 0
7 贾利君 147750 0.0329 0 0
8 谌国珍 142000 0.0316 0 0
9 胡光荣 137550 0.0306 0 0
10 闫利 134400 0.0299 0 0