*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2004-06-30    公告日期:2004-08-21    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门厦工集团有限公司 329713650 73.3653 0 0
2 林高崖 630000 0.1402 0 0
3 毛立杰 435000 0.0968 0 0
4 谭健 415000 0.0923 0 0
5 唐麦赛得 345700 0.0769 0 0
6 贾利君 340050 0.0757 0 0
7 张国金 330000 0.0734 0 0
8 肖金鹏 330000 0.0734 0 0
9 刁丽英 300000 0.0668 0 0
10 余冬凤 293000 0.0652 0 0