*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2004-12-31    公告日期:2005-04-26    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门厦工集团有限公司 329713650 73.3653 0 0
2 谭健 643550 0.1432 0 0
3 林高崖 595000 0.1324 0 0
4 毛立杰 435000 0.0968 0 0
5 周涤非 362000 0.0805 0 0
6 贾利君 340050 0.0757 0 0
7 唐益功 330000 0.0734 0 0
8 肖亚鹏 330000 0.0734 0 0
9 张国金 330000 0.0734 0 0
10 胡运兰 299900 0.0667 0 0